24 uurs
service!

Leveringsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN voor leden van RAI CarrosserieNL (onderdeel van RAI Vereniging)

 

1. Definities 1.1. Gebruiker: elk bedrijf, aangesloten bij RAI CarrosserieNL, dat deze voorwaarden als onderdeel van de overeen-komst met haar wederpartijen gebruikt.

1.2. Wederpartij: de opdrachtgever, onderneming of consu-ment, die in het kader van de overeenkomst opdracht aan gebruiker geeft om werkzaamheden te verrichten.

1.3. Onderneming: wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4. Consument: wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: gebruiker en wederpartij.

1.6. Offerte: een schriftelijke uitnodiging van gebruiker aan wederpartij om een overeenkomst te sluiten.

1.7. Overeenkomst: afspraak tussen partijen over werkzaam-heden van gebruiker voor wederpartij.

1.8. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van RAI Car-rosserieNL, die onderdeel van de overeenkomst zijn.

1.9. Object: de roerende zaak waarop de overeenkomst be-trekking heeft, zoals een auto, bedrijfswagen, aanhan-ger en elk onderdeel van of voor een voertuig.

1.10. Schriftelijk: per mail, app, sms, post, fax of andere lees-bare communicatiemethode.

1.11. Werkzaamheden: alle verrichtingen, diensten, zaken en leveringen van gebruiker voor / aan wederpartij in het kader van de overeenkomst.

1.12. Meerwerk: extra werkzaamheden van gebruiker voor wederpartij, die zich na het sluiten van de overeenkomst aandienen.

2.1. De voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst en elke volgende overeenkomst tussen partijen.

2.2. Vóór de overeenkomst en telkens als de voorwaarden zijn vernieuwd verstrekt gebruiker de voorwaarden aan wederpartij, zodanig dat de wederpartij kennis kan ne-men van de voorwaarden.

2.3. Gebruiker is verplicht om de voorwaarden te gebruiken als onderdeel van elke overeenkomst met een wederpar-tij.

2.4. Gebruiker kan de voorwaarden niet zelf wijzigen.

2.5. In geval van strijd tussen de overeenkomst en de voor-waarden gaat de overeenkomst voor.

2.6. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van algemene voor-waarden van wederpartij van de hand.

3.1. Offertes van gebruiker aan wederpartij zijn schriftelijk en vrijblijvend en leiden niet tot verplichtingen van partijen.

3.2. Door schriftelijke, ongewijzigde en onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte verstrekt wederpartij een op-dracht aan gebruiker en komt de overeenkomst tot stand.

3.3. Als wederpartij de offerte wijzigt of aanvult dan is er geen sprake van aanvaarding en komt er geen overeen-komst tot stand.

3.4. Een offerte van gebruiker vervalt na vier weken na dag-tekening. Latere aanvaarding leidt niet tot een overeen-komst.

3.5. In geval van de artikelen 3.3, 3.4 en 4 verstrekt gebruiker wederpartij een vervangende of aanvullende offerte, die door aanvaarding (artikel 3.2) tot de overeenkomst leidt.

3.6. Afwijkingen, wijzigingen en aanvullingen van de over-eenkomst worden zo veel mogelijk vastgelegd conform artikelen 3.1 en 3.2, behoudens artikelen 4.3 en 4.8.

3.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor evidente fouten en verschrijvingen in de offerte.

4.1. Gebruiker voert de werkzaamheden naar behoren, met goed vakmanschap, conform algemeen geldende nor-men en conform de Overeenkomst uit.

4.2. Gebruiker draagt er zorg voor dat de uitgevoerde werk-zaamheden en het object bij oplevering voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, tenzij dit vóór de werkzaamheden niet het geval was en dit ook niet expli-ciet tussen partijen is overeengekomen.

4.3. Gebruiker kan bedragen in de overeenkomst met maxi-maal 10% onder- of overschrijden, zonder grond voor een klacht van wederpartij of opzegging van de overeen-komst of noodzaak van een nieuwe overeenkomst con-form artikel 3, tenzij er ook sprake is van andere wijzigin-gen.

4.4. Artikel 4.3 is ook van toepassing in geval van in de over-eenkomst opgenomen stelposten, urenramingen en hoeveelheden, die gebruiker pas na haar werkzaamhe-den definitief kan vaststellen.

4.5. Gebruiker zal na constatering of het voorzien van een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 de over-schrijding aan wederpartij toelichten.

4.6. Als een overschrijding conform artikelen 4.3 en 4.4 meer dan 10% betreft treedt gebruiker in overleg met weder-partij. Partijen kunnen dan de overeenkomst voortzetten en m.b.t. de overschrijding een nieuwe overeenkomst sluiten conform artikel 3.

4.7. Als er sprake is van meerwerk sluiten partijen voor die werkzaamheden een nieuwe overeenkomst conform artikel 3.

4.8. In geval wederpartij niet reageert op een offerte m.b.t. meerwerk en onbereikbaar is terwijl er sprake is van meerwerk onder tijdsdruk, kan gebruiker het meerwerk toch uitvoeren als overeenkomst zonder toepasselijk-heid van artikel 3.1, 3.2 en 3.4, mits dit meerwerk nood-zakelijk en/of logisch is, evident redelijk is en van meer-waarde voor wederpartij en zijn object is.

Enkele belangrijke begrippen in deze voorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

2. Toepasselijkheid

3. Offerte / overeenkomst

4. Werkzaamheden / meer- en minderwerk / stelposten

2

 

4.9. In geval van artikelen 4.6 en 4.7 kan wederpartij de over-eenkomst opzeggen. De overeenkomst is geldig tot de opzegging en wederpartij zal de overeengekomen ver-goeding voor de werkzaamheden betalen, met toepas-sing van artikel 4.3, waarna gebruiker het object zo veel mogelijk in geassembleerde en bruikbare staat zal ople-veren.

5.1. Gebruiker vermeldt in de offerte en de overeenkomst en op haar factuur zo veel mogelijk de prijzen van arbeid, kosten, onderdelen, heffingen en de BTW.

5.2. Prijs- en loonwijzigingen bij gebruiker en prijswijzigingen van in te kopen arbeid, materialen en kennis kunnen aan wederpartij worden doorberekend, mits regelmatig en redelijk.

5.3. Wederpartij zal bezwaren tegen prijswijzigingen en fac-turen binnen 20 werkdagen na ontvangst van de mede-deling of de factuur gemotiveerd aan gebruiker kenbaar maken.

5.4. Bezwaren conform artikel 5.3 geven geen recht tot op-schorting van betaling

6.1. Gebruiker kan haar werkzaamheden periodiek, tussen-tijds, bij voorschot of bij oplevering van het object factu-reren.

6.2. Gebruiker kan op haar facturen een betalingstermijn tus-sen de 14 en 30 dagen toepassen en legt die termijn vast in haar offerte.

6.3. In geval van facturering bij oplevering van het object kan gebruiker onmiddellijke betaling door wederpartij ver-langen.

6.4. Gebruiker kan van wederpartij zekerheid voor betaling van haar facturen verlangen.

6.5. Gebruiker zal haar betalingsvoorwaarden zo veel moge-lijk al in de offerte vastleggen.

6.6. Betaling van de factuur van gebruiker is onmiddellijk op-eisbaar bij wederpartij, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijk verzuim, als: a. m.b.t. wederpartij surséance van betaling of fail-lissement is verzocht of verleend of er sprake is van boedelafstand of overlijden;
b. m.b.t. wederpartij beslag is of wordt gelegd;
c. de onderneming of de aandelen van wederpartij worden overgedragen, vervreemd, gestaakt, etc.

 6.7. Indien wederpartij een factuur van gebruiker niet tijdig en volledig voldoet, zal gebruiker wederpartij de eerste keer schriftelijk herinneren met een termijn van 14 da-gen, de tweede keer aanmanen met een termijn van 7 dagen en de derde keer sommeren met een termijn van 2 dagen. Gebruiker zal wederpartij daarbij telkens in ge-breke stellen en wijzen op artikel 6.8.
6.8. In geval van verzuim is wederpartij na de sommatie van artikel 6.7 aansprakelijk voor 1% rente per (gedeelte van een) maand over de onbetaalde hoofdsom tot aan de gehele voldoening, alsmede voor buitengerechtelijke in-cassokosten van 15% over de onbetaalde hoofdsom plus
de verschuldigde rente, met een minimum van € 250,- per onbetaalde factuur, voor zover wettelijk toe-gestaan.
6.9. In geval van voortdurend verzuim na de sommatie van artikel 6.7 kan Gebruiker rechtsmaatregelen tegen we-derpartij treffen. Wederpartij is aansprakelijk voor alle hiermee gemoeide kosten van gebruiker, inclusief inte-grale advocaatkosten.
6.10. Betalingen van wederpartij strekken eerst in mindering op de kosten van gebruiker, dan op incassokosten, dan op rente en dan pas op de onbetaalde hoofdsom van ge-bruiker in volgorde van oud naar recent.
6.11. Gebruiker kan elke betaling van wederpartij verrekenen met haar oudere onbetaalde facturen, ongeacht de be-doeling van wederpartij bij de betaling.
7.1. Een door gebruiker opgegeven opleveringstermijn van het object is vrijblijvend en niet fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
7.2. Gebruiker zal wederpartij informeren zodra zij in rede-lijkheid verwacht dat de opleveringstermijn wordt over-schreden en de afspraken schriftelijk bevestigen.
7.3. Overschrijding van een opleveringstermijn als gevolg van wijziging van de overeenkomst, meerwerk of niet na-koming van de (betalings) voorwaarden van de overeen-komst door wederpartij is niet fataal.
7.4. Gebruiker zal het object onmiddellijk na afronding van haar werkzaamheden conform de (meerwerk-) overeen-komst aan wederpartij opleveren.
7.5. Bij gebreke van het afnemen van het opgeleverde object conform de afspraken kan gebruiker aan wederpartij stallingskosten in rekening brengen van maximaal € 50,- per dag. Gebruiker zal dit tijdig aan wederpartij aanzeg-gen.
8.1. Gebruiker geeft een garantie van een jaar op haar werk-zaamheden vanaf de oplevering van het object.
8.2. M.b.t. werkzaamheden van derden ten behoeve van het object in opdracht van gebruiker geldt de garantie van artikel 8.1.
8.3. De garantie geldt niet in het geval van:a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens gebruiker uitgevoerde handeling m.b.t. het object en/of van blootstelling van het object aan extreme omstandigheden en/of van con-structiefouten m.b.t. het object en/of van het gebruik van onderdelen of materialen, die niet origineel en/of door de merkimporteur geleverd zijn en die wederpartij aan gebruiker ter beschik-king heeft gesteld;
b. bij daglicht niet waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
c. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
o door een van buiten komende oorzaak;

 5. Prijzen / facturen

6. Betaling

7. Oplevering

8. Garantie

3

 

o aan niet door gebruiker aangebrachte of niet door gebruiker bewerkte delen;

d. gebreken aan het object als gevolg van door ge-bruiker niet uitgevoerde noodzakelijke handelin-gen in opdracht van wederpartij;

e. diensten, verrichtingen of leveringen m.b.t. het object, die gebruiker wederpartij expliciet heeft ontraden;

f. een object in zodanig slechte staat of door der-den bewerkt dat gebruiker de schade niet bin-nen de overeenkomst kan herstellen of het ob-ject in de te verwachten staat kan brengen.

8.4. De aanspraak op garantie vervalt indien:

9.1. De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade aan het object of zaken van wederpartij is beperkt tot 25% van haar laatste factuur m.b.t. het object aan wederpartij.

9.2. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het be-drag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voor-komende geval aan haar uitkeert, te vermeerderen met haar eigen risico.

9.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat zich geen zaken van waarde in / op het object bevinden als dit aan gebruiker wordt aangeboden.

9.4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige schade m.b.t. het object of zaken van wederpartij of derden in het ob-ject of bij gebruiker, zoals lading, inventaris, geld, docu-menten en waardepapieren, zoals door diefstal of brand.

9.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolg-schade als gevolg van een vertraging in de oplevering van het object.

9.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen m.b.t. gebruiker zijn niet van toepassing in geval van strijd met dwingend recht of opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker.

9.7. Wederpartij vrijwaart gebruiker tegen en stelt gebruiker schadeloos voor aanspraken van derden m.b.t. de uit-voering van de overeenkomst.

10.1. Een tekortkoming van gebruiker wordt haar niet aange-rekend als er sprake is van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend omdat die niet te wijten is aan haar schuld en tevens volgens de wet, het recht of de verkeersopvattingen niet voor haar reke-ning komt.

10.3. Voorbeelden van overmacht zijn:

a. bedrijfsstoring, bedrijfsonderbreking, wilde sta-king, die gebruiker in redelijkheid niet kon voor-komen;

b. te late toelevering door een leverancier van ge-bruiker van onderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;

c. transportmoeilijkheden of -belemmeringen, waardoor het vervoer naar of vanaf gebruiker wordt belemmerd;

d. oorlog, oproer, sabotage, overstroming, brand, terrorisme, een intern ongeval met zwaar letsel en andere ernstige (ver)storingen en (be)drei-gingen, alsmede de concrete kans daarop, als-mede aanwijzingen van het bevoegde gezag, ge-volgen van onrechtmatige c.q. onterechte han-delingen van deurwaarders, banken en andere partijen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en overheidsmaatregelen;

e. een situatie waarin gebruiker door een tekortko-ming of onzorgvuldigheid van een derde niet in staat is om de overeenkomst uit te voeren.

10.4. In geval van overmacht heeft gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan ervan het recht om de opleveringter-mijn te wijzigen of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

10.5. Na ontbinding van de overeenkomst vanwege over-macht heeft gebruiker recht op vergoeding van de door hem tot dan toe gemaakte kosten en uitgevoerde werk-zaamheden conform de overeenkomst.

11.1. De bij de werkzaamheden en de na oplevering achterge-bleven (oude) onderdelen en materialen worden eigen-dom van gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In dat geval dient wederpartij deze onderdelen en/of materialen direct bij oplevering van het object mee te nemen.

12.1. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van gebruiker buiten de overeenkomst.

12.2. Gebruiker mag bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid van door weder-partij verstrekte informatie.

 

a. wederpartij het object niet binnen de door ge-bruiker aangegeven termijn ter beoordeling /controle van de klacht van wederpartij aan-biedt;
b. wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclame niet binnen een maand na het ontstaan daarvan schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klacht bij de gebruiker indient;
c. wederpartij die geen consument is, bij niet zicht-bare gebreken haar reclames niet binnen 14 da-gen na het ontdekken van deze gebreken schrif-telijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;
d. wederpartij gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
e. sprake is van klachten die verband houden met door derden m.b.t. het object verrichte werk-zaamheden, tenzij dit noodzakelijk was en die derden als deskundig te boek staan, bijvoor-beeld in het kader van pechhulp.
9. Aansprakelijkheid / vrijwaring

10. Overmacht11. Vervangen onderdelen
12. Adviezen en informatie
4

 

12.3. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor elke aanspraak van derden m.b.t. door of namens wederpartij verstrekte in-formatie.

12.4. Alle informatie van gebruiker of in haar opdracht ver-vaardigd, inclusief offertes, tekeningen, foto’s, ontwer-pen, afbeeldingen, plannen proefmodellen en overige fysieke en digitale vastleggingen, is en blijft haar (intel-lectuele) eigendom met uitsluiting van wederpartij.

12.5. Deze informatie kan niet door wederpartij worden ge-bruikt, verveelvoudigd of anderszins worden toegeëi-gend, ook niet ten behoeve van derden, ongeacht of we-derpartij in dit verband een vergoeding aan gebruiker heeft betaald.

12.6. Als partijen anders zijn overeengekomen dan dient dit expliciet, zonder twijfel en schriftelijk te zijn vastgelegd.

12.7. Wederpartij is aan gebruiker per overtreding van artikel 12 een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=, naast schadevergoeding op grond van de wet.

12.8. Wederpartij dient aan hem verstrekte informatie con-form dit artikel op eerste verzoek binnen de door gebrui-ker gestelde termijn aan haar te retourneren. Bij ge-breke daarvan is wederpartij aan gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag, naast schadevergoeding op grond van de wet.

13.1. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de andere partij, maar slechts nadat de andere partij eerst schriftelijk in ge-breke is gesteld en een redelijke termijn en de gelegen-heid heeft gehad om haar verplichtingen na te komen dan wel de geconstateerde tekortkoming te herstellen.

13.2. In geval van artikel 6.7 kan gebruiker naast artikel 6.9 ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen.

13.3. Indien wederpartij een consument is en is overleden, dan kunnen erfgenamen of de executeur de overeen-komst voortzetten of opzeggen, met toepassing van ar-tikel 4.9.

 

13. Ontbinding

14. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 14.1. Gebruiker behoudt zich na oplevering van het object de eigendom voor m.b.t. alle door haar verrichte reparaties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartij de fac-turen van gebruiker heeft betaald.

14.2. Wederpartij zal dit eigendomsvoorbehoud respecteren en die onderdelen zorgvuldig beheren en deze noch het object vervreemden of bezwaren.

14.3. Voor zover de onderdelen conform artikel 14.1 vrij toe-gankelijk en eenvoudig demonteerbaar zijn kan gebrui-ker in geval van artikel 6.9 overgaan tot terughalen van die onderdelen.

14.4. Gebruiker heeft bij oplevering het recht van retentie m.b.t. het object inclusief alle door haar verrichte repa-raties en aangebrachte onderdelen totdat wederpartij gebruiker heeft betaald conform artikel 6.

14.5. In geval van artikelen 14.2 en 6.9 heeft gebruiker het recht om de aan het object aangebrachte onderdelen weer te demonteren en elders te gebruiken, waarbij we-derpartij aansprakelijk is voor de kosten van gebruiker.

15. Geschillen 15.1. Alle geschillen m.b.t. de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam.

16. Toepasselijk recht 16.1. Op de voorwaarden en op overeenkomsten, alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2019 en gede-poneerd in het KvK handelsregister in Amsterdam onder num-mer 40530216.


24-uurs servicenummer:

0174 54 03 40


Westland
Bandijkweg 25
2676 LH Maasdijk
Telefoon 0174 54 03 40
Email

Boskoop ITC
Duitslandlaan 9
2391 PC Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172 46 25 46
Email

Rotterdam-Zuid
Koopliedenweg 17
2991 LN Barendrecht
Telefoon 0180 614 612
Email

Truckcenter Aalsmeer
Afmijnstraat 8
1187 ZZ Amstelveen
Telefoon 0297 745 200
Email

Veghel
De Amert 508
5462 GH Veghel
Telefoon 0174 54 03 40
Email